Modificació de la Llei de Marques

9 gen., 2019 / Actualitat

El 27 de desembre de 2018 s’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats (enllaç al BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17769).

El títol I de l’esmentat Reial Decret Llei modifica la vigent Llei de Marques (en endavant LM), Llei 17/2001, de 7 de desembre.

Aquesta modificació entrarà en vigor el 14 de gener de 2019, amb les següents excepcions:

Les principals novetats d’aquesta modificació són les següents:

L’anterior LM exigia que el signe distintiu fos susceptible de representació gràfica.

Amb la modificació de la LM sols caldrà que el signe sigui susceptible de representació en el Registre de Marques, sense especificar el mitjà per assolir-ho, sempre i quan aquesta representació permeti al públic i a les autoritats determinar l’objecte de la protecció que s’atorgui al titular.

Així es permetrà el registre de marques formades exclusivament per colors, dibuixos, la forma del producte o bé per sons, sempre i quan aquests siguin distintius.

Per fer-ho no, remet a la legislació de la Unió i als Tractats internacionals ratificats per Espanya.

Desapareix la distinció entre la marca nòtoria i la marca renombrada que es feia servir anteriorment i nomès es preveu una única categoria, la de marca renombrada, tal i com suceeix en el dret comunitari.

S’entendrà per marca renombrada aquella que és coneguda per una part significativa del públic interessat en els productes i serveis.

Així, no podrá registrar-se com a marca o nom comercial un signe que sigui idèntic o similar a una marca anterior, encara que els productes i serveis sol·licitats siguin diferents, sempre que la marca anterior sigui renombrada i es compleixin les següents condicions:

La prova d’ús és la facultat que té el sol·licitant de la nova marca que ha rebut una oposició d’exigir a l’oponent l’acreditació de l’ús de la marca que serveix de base a aquesta oposició, sempre i quan la marca tingui una antiguitat en el registre de 5 anys. 

Si la marca que serveix de base a l’oposició només s’ha fet servir per una part dels productes o serveis registrats, s’entendrà registrada només per a aquests productes i serveis.

La conseqüència de la manca d’acreditació de l’ús de la marca oponent serà la desestimació total o parcial de l’oposició.

L’entrada en vigor d’aquesta modificació queda pendent de la publicació de la modificació del Reglament de Marques.

Atenent a aquest article, el termini de 5 anys per a l’acreditació de l’ús de la marca començarà a comptar a partir dels 5 anys des de la data en què el registre de la marca sigui ferm, i per evitar cap dubte, s’inscriurà aquesta data en el Registre de Marques.

 

Més notícies
iglésiesassociats Avís legal i Política de privacitat
CONSULPI PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L. - PATENTS I MARQUES
Rambla Badal 137-139, Escala B - Entlo. 1ª, 08028 BARCELONA - SPAIN
Tel. +34 932 964 626 - Fax +34 934 223 438 - email: info@consulpi.com
Consulpi

Consulpi